Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel

Wij zijn van mening dat de waarborging van uw privacy zeer belangrijk is. Wij zullen uw gegevens dan ook nooit delen met andere partijen indien dit niet noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestelling, of indien u hier geen toestemming voor heeft gegeven. Ons privacy beleid vindt u hier.

Aanvullende voorwaarden

Hieronder treft u aanvullende voorwaarden aan, die specifiek van toepassing zijn op de genoemde plugin/leverancier/serviceprovider.

Billink Achteraf Betalen

“Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Bekijk hier de consumentenvoorwaarden van Billink.

Dibevo

Onze dierenspeciaalzaak is aangesloten bij de DIBEVO.

Download hier de Algemene Voorwaarden van de Dibevo in pdf