Privacy verklaring

Dierencompleet.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u aan ons verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Dierenspeciaalzaak A. Van Nunen (waar Dierencompleet.nl onder valt) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring (Privacy Policy) willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacybeleid van dierencompleet.nl

Dierencompleet.nl host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Samenvatting van het beleid

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt met gebruik van de volgende diensten:

 • Adverteren
  • Direct Email Marketing (DEM)

Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam

 • Analyses
  • Google Analytics en WordPress Stat

Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

 • Contact met de Gebruiker
  • Mailinglijst of nieuwsbrief

Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; land; naam bedrijf; stad; Tracker; voornaam

 • Contactformulier

Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; fysiek adres; land; Postcode; stad; telefoonnummer; voornaam

 • Telefonisch contact

Persoonsgegevens: telefoonnummer

 • Contacten beheren en berichten verzenden
  • Mailchimp

Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; gebruikersnaam; geslacht; land; naam bedrijf; voornaam

 • Hosting-en back-endinfrastructuur

Persoonsgegevens: Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; Tracker

 • Interactie met gegevensverzamelingsplatforms en andere derden
  • Mailchimp widget

Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; voornaam

 • Platformdiensten en hosting
  • WordPress.com

Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

 • Registratie en verificatie
  • WordPress.com Single Sign On en Google OAuth

Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

 • Spambescherming
  • CleanTalk
 • Tagbeheer
  • Google Tag Manager

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

 • Toegang tot accounts van externe services
  • Toegang tot de Facebook-account

Machtigingen: E-mailadres voor contact; email; Toegang tot privé-gegevens

 • Verwerking van betalingen
  • SISOW
  • iDEAL
  • iDEAL QR
  • Paypal
  • Bancontact
  • KBC betaalknop
  • Belfius Pay Button
  • SOFORT Banking
  • Handmatige overboeking
  • Billink Achteraf Betalen

Persoonsgegevens: achternaam; Betaalgegevens; factuuradres; gebruikersnaam; Tracker; voornaam

 • Weergave van content van externe platforms
  • Google Fonts

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

 • Font Awesome en YouTube video widget zonder cookies

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

 • YouTube video widget en Instagram widget

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

Informatie over afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties

In aanvulling op de afmeldingsmogelijkheden die door de in dit document vermelde diensten worden geboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het desbetreffende gedeelte van het Cookiebeleid. 

Verdere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

 • Cookieyes Cookie compliance van Webtoffee (Cookie voor toestemming)

Met Cookieyes van Webtoffee regelt Dierenspeciaalzaak & Kooi- en kennelbouw A. van Nunen het opslaan van de cookies. De gebruiker dient zelf zijn/haar toestemming te geven.

 • sessionStorage

sessionStorage staat dierencompleet.nl toe om gegevens rechtstreeks in de browser dan de Gebruiker op te slaan. Gegevens in sessionStorage worden bij het beëindigen van de sessie automatisch verwijderd (in andere woorden, bij het sluiten van het browsertabblad).

Contactinformatie

 • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Dierenspeciaalzaak & Kooi- en kennelbouw A. van Nunen 
Dierencompleet.nl 
Industrieweg 14 
5688DP Oirschot 
Nederland

Eigenaar contact-e-mailadres: info@dierencompleet.nl

Volledige tekst van het beleid

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke 

Dierenspeciaalzaak & Kooi- en kennelbouw A. van Nunen 
Dierencompleet.nl 
Industrieweg 14 
5688DP Oirschot 
Nederland

Eigenaar contact-e-mailadres: info@dierencompleet.nl

Soorten verzamelde Gegevens 

Onder het soort gegevens dat dierencompleet.nl zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie; Gebruiksgegevens; e-mailadres; voornaam; achternaam; telefoonnummer; land; stad; naam bedrijf; geslacht; gebruikersnaam; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; fysiek adres; Postcode; Betaalgegevens; factuuradres. 

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van dierencompleet.nl.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door dierencompleet.nl gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan dierencompleet.nl haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin dierencompleet.nl specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door dierencompleet.nl of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door dierencompleet.nl dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door dierencompleet.nl en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van dierencompleet.nl (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Analyses, Weergave van content van externe platforms, Tagbeheer, Interactie met gegevensverzamelingsplatforms en andere derden, Platformdiensten en hosting, Registratie en verificatie, Spambescherming, Contact met de Gebruiker, Contacten beheren en berichten verzenden, Adverteren, Hosting-en back-endinfrastructuur, Toegang tot accounts van externe services en Verwerking van betalingen. 

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Facebook-machtigingen die worden gevraagd door dierencompleet.nl

Dierencompleet.nl kan vragen om Facebook-machtigingen om activiteiten uit te voeren met de Facebook-account van de Gebruiker en om gegevens hieruit op te halen, waaronder ook Persoonsgegevens. Met deze dienst kan dierencompleet.nl verbinding maken met de account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc.

Voor meer informatie over de volgende machtigingen gaat u naar Documentatie over Facebook-machtigingen en naar Privacybeleid van Facebook.

De gevraagde machtigingen zijn de volgende: Basisinformatie, E-mailadres voor contact, email en Toegang tot privé-gegevens. 

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 • Adverteren

Met dit type dienstverlening kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertentiecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op dierencompleet.nl, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van Trackers om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten dierencompleet.nl. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
Dit soort diensten biedt meestal de mogelijkheid tot het afmelden voor dergelijke tracking. Naast een opt-outfunctie die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het in het onderdeel “Hoe u zich kunt afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties” in dit document.

Direct Email Marketing (DEM) (dierencompleet.nl)

Dierencompleet.nl gebruikt de Gebruikersgegevens om diensten en producten aan te bieden die worden verstrekt door derden of niet gerelateerd zijn aan het product of de dienst die wordt verstrekt door dierencompleet.nl.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam.

 • Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van dierencompleet.nl, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out

WordPress Stat (Automattic Inc.)

WordPress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Automattic Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

 • Contact met de Gebruiker

Mailinglijst of nieuwsbrief (dierencompleet.nl)

Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met dierencompleet.nl. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor dierencompleet.nl of na het doen van een aankoop.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; land; naam bedrijf; stad; Tracker; voornaam.

Contactformulier (dierencompleet.nl)

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker dierencompleet.nl toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; fysiek adres; land; Postcode; stad; telefoonnummer; voornaam.

Telefonisch contact (dierencompleet.nl)

Als u uw telefoonnummer verstrekt, wordt mogelijk contact met u opgenomen voor commerciële of promotionele doeleinden in verband met dierencompleet.nl, of voor het voldoen aan ondersteuningsverzoeken.

Verwerkte Persoonsgegevens: telefoonnummer.

 • Contacten beheren en berichten verzenden

Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

Mailchimp is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; gebruikersnaam; geslacht; land; naam bedrijf; voornaam.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

 • Hosting-en back-endinfrastructuur

Deze soort diensten hebben als doel het hosten van Gegevens en bestanden waarmee dierencompleet.nl kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van dierencompleet.nl.

Bepaalde van de hieronder aangegeven diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

 • Interactie met gegevensverzamelingsplatforms en andere derden

Dit soort diensten stelt Gebruikers in staat om direct vanaf de pagina’s van dierencompleet.nl contact te leggen met gegevensverzamelingsplatforms of andere diensten met het doel gegevens op te slaan en te hergebruiken.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina’s waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken.

Mailchimp widget (The Rocket Science Group LLC)

De Mailchimp widget is een dienst voor interactie met de Mailchimp-dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; voornaam.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

 • Platformdiensten en hosting

Deze diensten hebben als doel het hosten en uitvoeren van de belangrijkste onderdelen van dierencompleet.nl, en zorgen zo voor de levering van dierencompleet.nl vanuit een gemeenschappelijk platform. Deze platforms voorzien de Eigenaar van een breed scala aan instrumenten – zoals analyses, gebruikersregistratie, opmerkingen, database management, e-commerce, betalingsverwerking – die het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens impliceren. 
Bepaalde van deze diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

WordPress.com (Automattic Inc.)

WordPress.com is een platform dat wordt aangeboden door Automattic Inc. en waarmee de Eigenaar dierencompleet.nl kan bouwen, beheren en hosten.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

 • Registratie en verificatie

Door registratie of verificatie, gaan Gebruikers ermee akkoord dat dierencompleet.nl ze herkent en ze toegang verschaft tot de specifieke diensten.
Afhankelijk van de hierna beschreven omstandigheden kunnen externe partijen registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval heeft dierencompleet.nl toegang tot bepaalde Gegevens die door deze externe services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden. 
Bepaalde van de onderstaande diensten kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen voor doelgroepgerichte advertenties en profilering; lees de beschrijving van elke dienst voor meer informatie hierover.

WordPress.com Single Sign On (Automattic Inc.)

WordPress.com Single Sign On is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Automattic Inc. verbonden aan het WordPress.com-netwerk.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Google OAuth (Google LLC)

Google OAuth is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Google LLC verbonden aan het Google-netwerk.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

 • Spambescherming

Deze soort diensten analyseren het verkeer van dierencompleet.nl, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van delen van verkeer, berichten en content die als spam worden herkend.

CleanTalk 

CleanTalk – Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.

 • Tagbeheer

Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor dierencompleet.nl.
Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid

 • Toegang tot accounts van externe services

Met dit soort diensten heeft dierencompleet.nl toegang tot Gegevens van uw account op een externe service en kan hierop acties uitvoeren.
Deze services worden niet automatisch ingeschakeld, maar deze vereisen de uitdrukkelijke machtiging van de Gebruiker.

Toegang tot de Facebook-account (Facebook, Inc.)

Met deze dienst kan dierencompleet.nl verbinding maken met de account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc.

Gevraagde toestemmingen: E-mailadres voor contact; email; Toegang tot privé-gegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

 • Verwerking van betalingen

Tenzij anderszins wordt aangegeven, verwerkt dierencompleet.nl betalingen per creditcard, bankoverschrijving of andere middelen via externe leveranciers van betalingsdiensten. Over het algemeen en tenzij anders vermeld, worden Gebruikers verzocht hun betalingsgegevens en persoonlijke informatie rechtstreeks aan deze leveranciers van betalingsdiensten te verstrekken.
Dierencompleet.nl is niet betrokken bij het verzamelen en verwerken van deze informatie; in plaats daarvan ontvangt deze uitsluitend een kennisgeving van de betreffende leverancier van betalingsdiensten of de betaling met succes is voltooid.

 • Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van dierencompleet.nl bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee dierencompleet.nl dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Fonticons, Inc. waarmee dierencompleet.nl dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

YouTube video widget (Google LLC)

YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google LLC waarmee dierencompleet.nl dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

YouTube video widget zonder cookies (Google LLC)

YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google LLC waarmee dierencompleet.nl dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.
Deze widget is op zo’n manier ingesteld dat YouTube geen informatie en cookies over gebruikers opslaat op dierencompleet.nl, tenzij ze de video afspelen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Instagram widget (Facebook, Inc.)

Instagram is een dienst voor de visualisering van afbeeldingen, die wordt aangeboden door Facebook, Inc. waarmee dierencompleet.nl dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Informatie over afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties

In aanvulling op de afmeldingsmogelijkheden die door de in dit document vermelde diensten worden geboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het desbetreffende gedeelte van het Cookiebeleid. 

Verdere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

 • Cookieyes Cookie compliance van Webtoffee (Cookie voor toestemming)

Met Cookieyes van Webtoffee regelt Dierenspeciaalzaak & Kooi- en kennelbouw A. van Nunen het opslaan van de cookies. De gebruiker dient zelf zijn/haar toestemming te geven.

 • sessionStorage

sessionStorage staat dierencompleet.nl toe om gegevens rechtstreeks in de browser dan de Gebruiker op te slaan. Gegevens in sessionStorage worden bij het beëindigen van de sessie automatisch verwijderd (in andere woorden, bij het sluiten van het browsertabblad).

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens. 
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van dierencompleet.nl of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan dierencompleet.nl op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen dierencompleet.nl en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met dierencompleet.nl registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Dierencompleet.nl ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen dierencompleet.nl en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader 

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit dierencompleet.nl (of externe diensten die worden ingezet in dierencompleet.nl ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van dierencompleet.nl worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van dierencompleet.nl die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van dierencompleet.nl. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van dierencompleet.nl, tenzij anderszins wordt aangegeven.

dierencompleet.nl (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door dierencompleet.nl zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan – bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting – waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op dierencompleet.nl, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 22 november 2021

Cookiebeleid van dierencompleet.nl 

Dit document informeert Gebruikers over de technologieën waarmee dierencompleet.nl de hieronder beschreven doelen kan bereiken. Met deze technologieën kan de Eigenaar in de loop van de tijd toegang krijgen tot informatie en informatie opslaan (bv. door een Cookie te gebruiken) of hulpprogramma’s gebruiken (bv. door een script uit te voeren) op het apparaat van een Gebruiker tijdens de interactie met dierencompleet.nl.

Om het eenvoudig te houden, worden al deze technologieën in dit document “Trackers” genoemd – tenzij er een reden is om onderscheid te maken.
Hoewel Cookies bijvoorbeeld op zowel web- als mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het onnauwkeurig zijn om over Cookies te praten in de context van mobiele apps, omdat cookies browsergebaseerde trackers zijn. Daarom wordt in dit document de term Cookies uitsluitend gebruikt om dat specifieke type Tracker aan te duiden. 

Bepaalde doelen waarvoor Trackers zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker. Na het geven van toestemming kan deze altijd vrijelijk worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Dierencompleet.nl gebruikt Trackers die direct door de Eigenaar worden beheerd (zogenoemde eigen Trackers) en Trackers voor het verstrekken van diensten die door derden worden aangeboden (zogenoemde Trackers van derden). Tenzij anders wordt aangegeven in dit document hebben externe leveranciers toegang tot door hen beheerde Trackers.
De geldigheidsperiodes en vervaltermijnen van eigen Cookies en andere vergelijkbare Trackers kunnen variëren afhankelijk van de levensduur die door de Eigenaar of de betreffende leverancier is ingesteld. Sommige hiervan vervallen na beëindiging van de browsersessie van de Gebruiker.
Naast wat is aangegeven in de beschrijvingen in elk van de onderstaande categorieën, kunnen Gebruikers meer precieze en bijgewerkte informatie over de levensduurspecificatie, evenals alle andere relevante informatie – zoals de aanwezigheid van andere Trackers – vinden in het gekoppelde privacybeleid van de betreffende externe leveranciers of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van dierencompleet.nl en de levering van de Dienst

Dierencompleet.nl gebruikt zogenoemde technische Cookies en andere vergelijkbare Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de Dienst.

Eigen Trackers

 • Verdere informatie over Persoonsgegevens 

sessionStorage (dierencompleet.nl)

sessionStorage staat dierencompleet.nl toe om gegevens rechtstreeks in de browser dan de Gebruiker op te slaan. Gegevens in sessionStorage worden bij het beëindigen van de sessie automatisch verwijderd (in andere woorden, bij het sluiten van het browsertabblad).

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker.

Trackers van derden

 • Hosting-en back-endinfrastructuur 

Deze soort diensten hebben als doel het hosten van Gegevens en bestanden waarmee dierencompleet.nl kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van dierencompleet.nl.

Bepaalde van de hieronder aangegeven diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

 • Verwerking van betalingen 

Tenzij anderszins wordt aangegeven, verwerkt dierencompleet.nl betalingen per creditcard, bankoverschrijving of andere middelen via externe leveranciers van betalingsdiensten. Over het algemeen en tenzij anders vermeld, worden Gebruikers verzocht hun betalingsgegevens en persoonlijke informatie rechtstreeks aan deze leveranciers van betalingsdiensten te verstrekken.
Dierencompleet.nl is niet betrokken bij het verzamelen en verwerken van deze informatie; in plaats daarvan ontvangt deze uitsluitend een kennisgeving van de betreffende leverancier van betalingsdiensten of de betaling met succes is voltooid.

Andere Trackers

 • Spambescherming 

Deze soort diensten analyseren het verkeer van dierencompleet.nl, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van delen van verkeer, berichten en content die als spam worden herkend.

CleanTalk 

CleanTalk – Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.

Andere activiteiten waarbij Trackers worden gebruikt

Basisinteracties en functionaliteiten

Dierencompleet.nl gebruikt Trackers voor basisinteracties en functionaliteiten waarmee Gebruikers toegang kunnen krijgen tot bepaalde functies van de Dienst en om de communicatie van de Gebruiker met de Eigenaar mogelijk te maken.

 • Contact met de Gebruiker 

Mailinglijst of nieuwsbrief (dierencompleet.nl)

Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met dierencompleet.nl. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor dierencompleet.nl of na het doen van een aankoop.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres, land, naam bedrijf, stad, Tracker en voornaam.

Verbetering van de ervaring

Dierencompleet.nl gebruikt Trackers om een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden door de voorkeursbeheersopties uit te breiden en interactie met externe netwerken en platforms mogelijk te maken.

 • Weergave van content van externe platforms 

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van dierencompleet.nl bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

YouTube video widget (Google LLC)

YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google LLC waarmee dierencompleet.nl dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Tracker.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Instagram widget (Facebook, Inc.)

Instagram is een dienst voor de visualisering van afbeeldingen, die wordt aangeboden door Facebook, Inc. waarmee dierencompleet.nl dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Tracker.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Meting

Dierencompleet.nl gebruikt Trackers om bezoeken te meten en gedrag van Gebruikers te analyseren met als doel de Dienst te verbeteren.

 • Analyses 

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van dierencompleet.nl, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out

WordPress Stat (Automattic Inc.)

WordPress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Automattic Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Voorkeuren beheren en toestemming geven of intrekken

Er zijn verschillende manieren om voorkeuren ten aanzien van Trackers te beheren en, indien van toepassing, toestemming te geven of in te trekken:

Gebruikers kunnen voorkeuren ten aanzien van Trackers frechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren bijvoorbeeld door het opslaan van Trackers te voorkomen.

Bovendien kunnen Gebruikers, wanneer het gebruik van Trackers is gebaseerd op toestemming, deze toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in de cookiemelding in te stellen of door deze voorkeuren bij te werken via de betreffende widget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.

Het is ook mogelijk om via gerichte browser- of apparaatfuncties eerder opgeslagen Trackers te verwijderen, waaronder Trackers die worden gebruikt om de initiële toestemming van de Gebruiker op te slaan.

Andere Trackers in het lokale geheugen van de browser kunnen worden gewist door de browsegeschiedenis te verwijderen.

Met betrekking tot Trackers van derden kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken via de gerelateerde opt-outkoppeling (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangegeven, of door contact op te nemen met de externe partij.

Tracker-instellingen vinden

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers zijn te beheren: 

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers beheren die worden gebruikt in mobiele apps door zich af te melden (“opt-out”) via de betreffende apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen van het apparaat voor mobiele apparaten of tracking-instellingen in het algemeen (Gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen en zoeken naar de betreffende instelling).

Hoe u zich kunt afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties

Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunnen Gebruikers ook de instructies volgen van YourOnlineChoices (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

De Digital Advertising Alliance heeft een app met de naam AppChoices waarmee Gebruikers op belangstelling gebaseerde advertenties in mobiele apps kunnen beheren.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Dierenspeciaalzaak & Kooi- en kennelbouw A. van Nunen 
Dierencompleet.nl 
Industrieweg 14 
5688DP Oirschot 
Nederland

Eigenaar contact-e-mailadres: info@dierencompleet.nl

Aangezien het gebruik van Trackers van derden door dierencompleet.nl niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, zijn de specifieke verwijzingen naar Trackers van derden slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de Gebruikers het privacybeleid te raadplegen van de betreffende externe diensten die in dit document zijn genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit rond tracking-technologieën raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van deze technologieën door dierencompleet.nl.

Definities en juridisch kader 

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit dierencompleet.nl (of externe diensten die worden ingezet in dierencompleet.nl ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van dierencompleet.nl worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van dierencompleet.nl die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van dierencompleet.nl. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van dierencompleet.nl, tenzij anderszins wordt aangegeven.

dierencompleet.nl (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door dierencompleet.nl zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan – bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting – waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op dierencompleet.nl, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 22 november 2021